ماده ۱ : تعریف مسابقه نیمه کنترلی توان :

این نوع مسابقه به دلیل ایمنی و سلامت بیشتر ورزشکاران طراحی شده و هرگونه ضربه به ناحیه سر با پا ممنوع می باشد ، مسابقه تلفیقی از تکنیکهای دست و پا می باشد . مسابقه نیمه کنترلی توان در داخل رینگ و تشک (تاتامی) استاندارد برگزار می شود ..

ماده ۲ : روش برگزاری ، زمان و تعداد راند ها :

روش برگزاری : مسابقات به صورت تک حذفی، دو حذفی و دوره ای برگزار می گردد .

زمان و تعداد بخش ها برای رده های سنی :

نونهالان : ۳ بخش یک دقیقه ای با ۳۰ ثانیه استراحت

نوجوانان : ۳ بخش یک و نیم دقیقه ای با یک دقیقه استراحت

جوانان : ۳ بخش دو دقیقه ای با یک دقیقه استراحت بین بخش

بزرگسالان : ۳ بخش دو دقیقه ای با یک دقیقه استراحت بین بخش ها

پیشکسوتان : ۳ بخش یک دقیقه و نیم با یک دقیقه استراحت بین بخش ها

ماده ۳ : امتیاز دهی ( ضربات یک امتیازی ، دو امتیازی ، سه امتیازی ) :

الف ) ضربات یک امتیازی :

۱-ضربه موثر دست به نقاط مجاز بدن ( شکم ، پهلوها و سینه )

۲- هر نوع ضربه ی موثر پا به نقاط مجاز بدن ( تنه و پاها )

۳- هر نوع ضربه ی زانو به شکم و پهلوها بدون گرفتن

۴- گرفتن تذکر * توسط حریف مقابل

ب) ضربات ۲ امتیازی :

۱- ضربه ی پا به ران حریف به طوری که باعث افتادن حریف می شود .

۲- هر نوع ضربه ی مجاز دست به نقاط مجاز بدن که منجر به افتادن حریف شود

۳- هر نوع ضربه ی مجاز پا به بدن حریف که موجب شود تعادل حریف بهم بخورد و به زمین نیفتند .

۴- گرفتن اخطار فنی توسط حریف مقابل

۵ – هر نوع درو کردن با پا ( بدون استفاده از دست ) ( افت سر پا )

ج) ضربه ی ۳ امتیازی :

۱- در صورتی که حریف با ضربه ی مجاز ناک دان شود

۲- هر نوع ضربه ی مجاز پا به بدن حریف که موجب شود تعادل حریف بهم خورده و به زمین بیافتد

مواردی که موجب تذکر می گردد

ماده ۴ :

ضربات غیر مجاز که منجر به تذکر گردد

۱-ضربه با زانو به ران حریف

۲- زدن ضربه با جفت دست ها

۳- زدن ضربه با کف دست ، تیغه داخل و خارج ، پشت دست از روبرو

۴- افت ( درو ) نشسته

۵- گرفتن حریف

۶- هل دادن

ضربات غیر مجازی که منجر به اخطار می شود .

۱-زدن ضربه با آرنج

۲- زدن ضربه با زانو به صورت حریف

۳- زدن ضربه با سر

۴- زدن ضربه با جفت پاها

۵- افت ( درو ) نشسته بار دوم

۶- گرفتن حریف بار دوم

۷- زدن ضربه دست و پا به سر

( ضربات غیر مجاز عمدی یا غیر عمدی ممنوع می باشد در صورت غیر مجاز عمد ، غیر عمدی تشخیص به عهده داوران می باشد ) . هرگونه ضربات نامتعارف اخطار محسوب می گردد .

ماده ۵ : ضربات بدون امتیاز :

۱-اجرای ضربات هم امتیاز مشابه به صورت همزمان

۲- اجرای ضربات دست و پای غیر موثر

ماده ۶ : نقاط ممنوعه :

گردن – پشت سر – زانو – بیضه – ستون فقرات – گلو – ساق پا از روبرو و سر

ماده ۷ :تعریف ناک دان و ناک اوف :

ناک دان : هر نوع ضربه مجاز دست و پا که به نقاط مجاز بدن حریف اصابت نماید . به طوری که حریف تعادل خود را از دست داده و به زمین افتاده و یا احساس درد شدید در قسمت ضربه خورده نماید به طوری که بلا فاصله قادر به ادامه مسابقه نباشد و داور وسط شروع به شمارش تا شماره ۸ نماید ( فاصله بین هر شمارش یک ثانیه می باشد )

ناک اوت: اگر ورزشکار نتواند تا شمارش ۸ اعلام آمادگی نماید و با اعلام آمادگی و مورد تایید سر داور و داور وسط قرار نگیرد و داور وسط با مکث ۲ ثانیه به شمارش ۹ و ۱۰ ادامه دهد ، ورزشکار از دور مسابقات حذف می گردد