۱۶ آذر ۱۳۹۷

مسابقات بین المللی توان – تهران ۲۰۱۸

مسابقات بین المللی توان – تهران ۲۰۱۸ ۲۲ و ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۷ (سیزدهم و چهاردهم دسامبر ۲۰۱۸ ) Tehran TAVAN International Competitions
۱۶ آذر ۱۳۹۷

مسابقات بین المللی توان – گرجستان ۲۰۱۶

مسابقات بین المللی توان – گرجستان ۲۰۱۶ ۱۲ و ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۵ (سوم و چهارم دسامبر ۲۰۱۶ ) Georgia TAVAN International Competitions
۱۶ آذر ۱۳۹۷

مسابقات بین المللی توان – آذربایجان ۲۰۱۶

مسابقات بین المللی توان – آذربایجان ۲۰۱۶ ۱۴ و ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵ (پنجم و ششم نوامبر ۲۰۱۶ ) Azerbaijan TAVAN International Competitions